Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/64/2015
Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 25 marca 2015 r.

 

STATUT
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
W GRYFICACH

I. Postanowienia ogólne
§ 1.

Zakład Usług Komunalnych – zwany dalej „ZUK” jest gminną jednostką budżetową utworzoną w wyniku przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach.Zadaniem ZUK jest zaspakajanie potrzeb publicznych w zakresie usług komunalnych.

§ 2.

Zakład Usług Komunalnych w Gryficach działa na zasadach jednostki budżetowej.

§ 3.

 1. Terenem działania ZUK jest Gmina Gryfice.
 2. Siedziba ZUK mieści się w Gryficach przy ul. Zielonej nr 5.
 3. ZUK używa pieczątki podłużnej z napisem: „Zakład Usług Komunalnych w Gryficach, jednostka budżetowa” oraz dane teleadresowe.

II. Przedmiot i zakres działania

§ 4.

Do podstawowych zadań ZUK należy:

 1. eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej,
 2. prowadzenie spraw związanych z opłatami za ścieki,
 3. eksploatacja i utrzymanie w stałej sprawności stacji uzdatniania wody, zbiorników retencyjnych wody pitnej, sieci wodociągowej i studni ulicznych,
 4. prowadzenie dokumentacji technicznej sieci i przyłączy wodnych i kanalizacyjnych,
 5. wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 6. administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz świadczenie usług pogrzebowych,
 7. realizacja inwestycji w ramach istniejących i nowoprojektowanych urządzeń komunalnych,
 8. obsługa oraz utrzymanie gminnych urządzeń komunalnych we właściwym stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym;
 9. wykonywanie innych usług zleconych przez Burmistrza Gryfic, w tym budowa: sieci wodnokanalizacyjnej i przyłączy oraz nawierzchni jezdni, placów i chodników,
 10. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza Gryfic w zakresie min.: utrzymania porządku i czystości, utrzymania urządzeń sanitarnych, utrzymania obiektów rekreacyjnych, dróg gminnych, pielęgnacja zieleni i zadrzewień, utrzymanie parku miejskiego ,odśnieżanie ulic i dróg gminnych, zwalczania gołoledzi, utrzymanie targowisk.

§ 5.

ZUK gospodaruje wydzielonym mieniem komunalnym Gminy Gryfice.

§ 6.

Burmistrz Gryfic może nałożyć na ZUK obowiązek realizacji innych zadań niezbędnych do zaspokojenia potrzeb Gminy Gryfice.

III. Zarządzanie i organizacja

§ 7.

 1. ZUK kieruje Dyrektor zatrudniony przez Burmistrza Gryfic na podstawie umowy o pracę. Zakres czynności Dyrektora określa Burmistrz Gryfic. Dyrektor działa jednoosobowo i wobec zatrudnionych przez siebie pracowników wykonuje funkcję kierownika w rozumieniu prawa pracy.
 2. Do praw i obowiązków Dyrektora ZUK i jego pracowników oraz ich statusu prawnego oraz zasad wynagradzania mają zastosowanie odpowiednie przepisy o pracownikach samorządowych, a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami – przepisy Kodeksu pracy i przepisy szczególne, w tym zarządzenia wewnętrzne.
 3. Do obowiązków Dyrektora ZUK należy w szczególności:
  1) reprezentowanie ZUK na zewnątrz,
  2) organizowanie i realizacja w ramach planu i budżetu działań umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie ZUK,
  3) odpowiedzialność za gospodarkę finansową Jednostki,
  4) odpowiedzialność za powierzone mienie,
  5) gospodarowanie środkami socjalnymi ZUK.
 4. Strukturę organizacyjną ZUK stanowi załącznik do statutu.
 5. Regulamin Organizacyjny ZUK opracowany przez Dyrektora zatwierdza Burmistrz Gryfic.

IV. Majątek i finanse

§ 8.

ZUK zarządza powierzonym majątkiem stanowiącym mienie komunalne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zapewniając prawidłową eksploatację i ochronę.

§ 9.

 1. ZUK prowadzi działalność na podstawie planu finansowego dochodów i wydatków na rok budżetowy.
 2. Dyrektor ZUK zaciąga zobowiązania finansowe do kwot określonych w planie finansowym w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.
 3. ZUK prowadzi obsługę finansowo – księgową oraz posiada odrębny rachunek bankowy.
 4. Dochody z tytułu prowadzonych zadań odprowadzane są na rachunek bankowy Gminy Gryfice.
 5. ZUK prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym planem kont oraz sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie przepisów o rachunkowości.
 6. Kontrolę prawidłowości rozliczeń ZUK z budżetem gminy w imieniu Burmistrza sprawuje Skarbnik Gminy.

§ 10.

ZUK sporządza i przedkłada organom Gminy sprawozdania ze swej działalności w terminach i zakresie określonym odrębnymi przepisami.

V. Postanowienia końcowe

§ 11.

Zmiany Statutu mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 12.

Do pracowników ZUK mają zastosowanie przepisy ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r. , poz. 1202 – tekst jednolity).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Górska 01-10-2010 07:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-10-2010
Ostatnia aktualizacja: Marta Górska 01-10-2010 07:24