Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Uchwała Nr XXXII/324/2005
Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 28 grudnia 2005.r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747, zm. z 2002 Nr 113 poz. 984, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808, z 2005r. Nr 85 poz. 729, Nr 130, poz. 1087) uchwala się

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gryfice

 

Część l.
Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin niniejszy określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych oraz zbiorowego odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Gryfice.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale używa się określeń:

 1. Ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasad sprawowania kontroli jakości przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82, poz. 937).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).
 4. Gmina - Gmina Gryfice, jednostka samorządu terytorialnego wykonująca zadania gminy, właściciel systemów: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków.
 5. Zakład - należy przez to rozumieć Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach ul. Zielona 5, prowadzący działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz ?Wodociągi Zachodniopomorskie? spółka z o.o. w Goleniowie
  przedsiębiorcę w rozumieniu Ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.), który prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.
 6. Odbiorca - należy przez to rozumieć odbiorca usług, o którym mowa w art. 2 pkt 3) ustawy.
 7. Umowa - należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzeniu ścieków, o których mowa w art. 6 ustawy.
 8. Studzienka wodomierzowa - należy przez to rozumieć studzienkę przeznaczoną na zamontowanie zestawu wodomierzowego.
 9. Wodomierz główny - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19) ustawy.
 10. Wodomierz własny - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymany na koszt odbiorcy
 11. Wodomierz-odlicznik - należy przez to rozumieć dodatkowy wodomierz zainstalowany na instalacji wewnętrznej Odbiorcy wody, służący do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej zainstalowany i utrzymany na koszt odbiorcy.
 12. Wodomierz - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody zainstalowany i utrzymany na koszt odbiorcy.
 13. Wodomierz lokalowy - należy przez to rozumieć wodomierz zainstalowany na instalacji wewnętrznej w lokalu budynku wielolokalowego, służący do pomiaru ilości wody zużytej w lokalu zainstalowany i utrzymany na koszt odbiorcy.
 14. Zestaw wodomierzowy - należy przez to rozumieć wodomierz główny wraz z armaturą umożliwiającą wbudowanie wodomierza głównego w przewód wodociągowy.
 15. Zawór główny - należy przez to rozumieć zawór w zestawie wodomierzowym umieszczony za wodomierzem głównym lub zawór umieszczony na końcu przyłącza rozdzielający przyłącze od wewnętrznej instalacji wodociągowej.
 16. Studzienka kontrolno-pomiarowa - należy przez to rozumieć studzienkę, umieszczoną na sieci kanalizacyjnej, służącą do poboru próbek ścieków/lub pomiaru kontrolnego ilości ścieków.
 17. Urządzenie pomiarowe - należy przez to rozumieć przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 15) ustawy.
 18. Warunki techniczne - należy przez to rozumieć wyrażone na piśmie warunki rozbudowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz podłączenia nieruchomości do tych sieci.
 19. Okres obrachunkowy - należy przez to rozumieć okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.

§ 3

Zakład wykonuje usługi, o których mowa w Regulaminie, w oparciu o majątek będący własnością Gminy, przekazany do eksploatacji Zakładowi.

 

Część II.
Dostawa wody

§ 4

 1. Ilość wody dostarczanej Odbiorcom , minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. W umowie Zakład może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia.
 2. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określane w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, określa zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę udzielone decyzją burmistrza.

Minimalny poziom usług wodociągowych

§ 5

Zakład ma obowiązek zapewnić:

 1. zdolności dostawcze przyłącza wodociągowego zapewniające dostawę wody do odbiorcy w ilości określonej w Umowie,
 2. ciągłość i niezawodność dostaw wody.
 3. jakość dostarczanej wody spełniającą, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia, wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 4. pomiar ciśnienia i ocenę jakości dostarczanej wody w miejscu zaworu głównego.

Warunki utrzymania poziomu usług wodociągowych

§ 6

Zakład ma obowiązek:

 1. zapewniania prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych wraz z przyłączem do zaworu głównego za wodomierzem, jeśli Umowa o zaopatrzenie w wodę nie stanowi inaczej,
 2. zapewnienia sprawności technicznej studni publicznych będących w eksploatacji Zakładu,
 3. zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy,
 4. dokonywania demontażu wodomierza głównego w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy o zaopatrzenie w wodę,
 5. budowę urządzeń wodociągowych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji.

§ 7

Zakład ma prawo:

 1. kontroli wodomierza głównego, dokonywania odczytu wskazań wodomierzy, badań i pomiarów jakości dostarczanej wody, przeprowadzania przeglądów i napraw urządzeń wodociągowych eksploatowanych przez Zakład,
 2. dokonywania odczytu wodomierza-odlicznika, wodomierza lokalowego, wodomierza własnego oraz wodomierza w terminie odczytu wodomierza głównego,
 3. przeprowadzania kontroli prac związanych z realizacją przyłącza wodociągowego pod względem zgodności ich realizacji z dokumentacją techniczną oraz jakości wykonywanych robót,
 4. wymagania od inwestora przedstawienia, przed uruchomieniem przyłącza, dokumentów stwierdzających wykonanie obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
 5. zakład ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej.

§ 8

Odbiorca wody ma prawo:

 1. do nieprzerwanych dostaw wody odpowiadającej wymaganiom w zakresie jakości oraz ilości i ciśnienia, określonych w dokumentacji technicznej przyłącza i w zawartej Umowie,
 2. żądania od Zakładu, w uzasadnionych przypadkach, przeprowadzenia kontroli funkcjonowania wodomierza głównego, a w razie jego niesprawności do wymiany w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia niesprawności.
 3. jeżeli badanie wykaże sprawność wodomierza, koszty badania ponosi Odbiorca wody.

§ 9

Odbiorca wody ma obowiązek:

 1. utrzymywania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przyłącza, gdy jest ono własnością Odbiorcy wody,
 2. zapewniania prawidłowego funkcjonowania wodomierza-odlicznika, wodomierza lokalowego, wodomierza własnego oraz wodomierza i przestrzegania okresu ich legalizacji,
 3. zabezpieczenia i utrzymania w należytym stanie technicznym studzienki wodomierzowej lub pomieszczenia, w którym umieszczony jest wodomierz główny. Wodomierz powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą lub zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. Dopuszcza się umieszczenie wodomierza w studzience poza budynkiem, jeżeli jest on nie podpiwniczony. Za zabezpieczenie wodomierza odpowiada odbiorca wody. Koszty napraw wszelkich uszkodzeń pokrywa odbiorca wg wyceny dostawcy.
 4. umożliwienia Zakładowi dostępu do wodomierzy w celu dokonywania odczytów wskazań, kontroli funkcjonowania oraz wykonywania niezbędnych napraw lub wymiany urządzeń będących własnością Zakładu,
 5. zapewnienia Zakładowi dostępu do eksploatowanych przez niego urządzeń wodociągowych zlokalizowanych w nieruchomości Odbiorcy wody, w celu dokonania konserwacji, napraw i usunięcia awarii,
 6. niezwłocznego powiadamiania Zakładu o zmianach w zakresie zapotrzebowania na wodę i celu poboru wody, w stosunku do określonych w dokumentacji i Umowie,
 7. udostępniania miejsca na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości w celu umieszczenia przez Zakład tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej,
 8. terminowego uiszczania należności za pobraną wodę,
 9. W przypadku zbycia nieruchomości lub innego sposobu zaprzestania jej władaniem Odbiorca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Dostawcę, wskazując nowego właściciela lub zarządcę i przedstawiając protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem wodomierza z dnia przekazania obiektów, podpisany przez obie strony.
  Niespełnienie tego obowiązku powoduje solidarne obciążenie należnościami dotychczasowego Odbiorcę jak i nowego zarządcę nieruchomości.

§ 10

Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład, a w szczególności do:

 1. utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,
 2. zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
 3. nie zmieniania, bez uzgodnień z Zakładem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej,
 4. udostępnienia Zakładowi dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Zakład,
 5. udostępnienia Zakładowi dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Zakład,
 6. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

§ 11

Odbiorca wody nie może:

 1. używać wody dostarczanej z sieci wodociągowej na cele inne niż określone w Umowie,
 2. zmieniać miejsca zamontowania wodomierza oraz zakłócać jego funkcjonowanie,
 3. zrywać plomb legalizacyjnych i instalacyjnych przy wodomierzu, na zaworze głównym oraz na urządzeniach będących własnością Zakładu,
 4. wykorzystywać przyłącza bądź instalacji wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych,
 5. wykonywać połączeń między instalacją wewnętrzną zaopatrywaną w wodę z sieci wodociągowej, a przewodami doprowadzającymi wodę z innych źródeł,
 6. udostępniać przyłącza bez zgody Zakładu do zaopatrywania w wodę innej nieruchomości,
 7. dokonywać zabudowy ani nasadzeń drzew i krzewów nad przyłączem wodociągowym oraz w pasie ochronnym wynoszącym 3 m,
 8. ingerować bez wiedzy i zgody w urządzenia będące własnością Zakładu.

§ 12

 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Zakład, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.
 2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Zakładu, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Zakładu nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy.

§ 13

Naruszenie zasad wymienionych w § 9, § 10, §11, §12 niniejszej upoważnia Zakład do dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania cywilnego oraz powoduje możliwość wypowiedzenia umowy i wstrzymania dostawy wody.

Możliwości dostępu do usług wodociągowych

§ 14

Potencjalni Odbiorcy wody mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług wodociągowych:

 1. w Urzędzie Miejskim w Gryficach,, który udostępnia wgląd w:
  1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  3. regulamin dostarczania wody,
  4. warunki udzielonych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 2. w Zakładzie, który:
  1. udostępnia wgląd w regulamin dostarczania wody,
  2. udziela informacji dotyczących technicznych możliwości podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej,
  3. udostępnia wgląd do planów inwestycyjnych dot. rozwoju i modernizacji urządzeń i sieci wodociągowej.

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej

§ 15

 1. Zakład jest obowiązany przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości, zdolnościami dostawczymi istniejącej sieci wodociągowej, oraz jeżeli są spełnione warunki określone w regulaminie.
 2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa do Zakładu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:
  1. imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,
  2. adres do korespondencji,
  3. w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,
  4. określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,
  5. określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,
  6. opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania, i przeznaczenia.
  7. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody.

§16

 1. Do wniosku, o którym mowa w § 15, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:
  1. dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,
  2. mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejącej sieci wodociągowej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
 2. Zakład jest zobowiązany przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

§17

 1.  Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Zakład w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku o którym mowa w §15 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą ?Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej?. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Zakład w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w §15, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.
 2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:
  1. wskazać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego,
  2. określać maksymalną ilość wody dostarczanej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,
  3. zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,
  4. wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.
 3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może określać parametry techniczne przyłącza.
 4. Wynagrodzenie Zakładu za wydanie ?Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Zakład kosztom przygotowania tego dokumentu.

§ 18

 1. "Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej" wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego , ale również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych.
 2. W przypadku określonym w ust. 1, Zakład i osoba ubiegająca się o przyłączenie, przed wydaniem "Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej " są zobowiązane do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Zakład urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.
 3. W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie budowy urządzeń wodociągowych umowa zawierana między Zakładem a tą osobą reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Zakład części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
 4. Odpłatne przejęcie polegać może na przeniesieniu na Zakład prawa własności urządzenia, jak również na zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególności umowy dzierżawy, a także prawno-rzeczowej, w szczególności ustanowieniu użytkowania, w sposób umożliwiający Zakładowi korzystanie z urządzenia.
 5. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wymaga akceptacji Zakładu i osoby ubiegającej się o przyłączenie.
 6. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 pod rygorem nieważności winna być zawarta w formie pisemnej.
 7. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 winna określać, co najmniej:
  1. termin wybudowania urządzenia,
  2. warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,
  3. zasady kontroli realizacji inwestycji przez Zakład,
  4. zasady wyceny inwestycji,
  5. formę prawną przejęcia urządzenia przez Zakład,
  6. termin przejęcia urządzenia,
  7. termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Zakład z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności,
  8. zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

§ 19

 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Zakładem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Zakład kontroli robót.
 2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania, o którym mowa w ust. 1 przedkłada Zakładowi odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Zakład doręcza każdej osobie ubiegającej się o podłączenie do sieci wodociągowej.
 3. Zakład wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2.

§ 20


Przed zawarciem umowy na dostarczanie wody, Zakład dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

§ 21

Wybudowane przyłącze wodociągowe stanowi własność Odbiorcy wody, który może:

 1. zlecić Zakładowi jego eksploatację, na warunkach określonych w Umowie,
 2. przekazać je na majątek Gminy lub Zakładu na warunkach określonych w umowie.

§ 22

 1. Włączenie przyłącza do sieci wodociągowej dokonywane jest przez Zakład odpłatnie lub przez inwestora na własny koszt pod nadzorem Zakładu.
 2. Zamontowanie wodomierza głównego i włączenie dopływu wody dokonywane jest po odbiorze technicznym, sporządzeniu protokółu zdawczo-odbiorczego oraz zawarciu Umowy. Odbiory dokonywane są odpłatnie w dni robocze w godz. od 800-1400.
 3. Dostarczanie wody do Odbiorcy wody powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy.
 4. Na wniosek i koszt właściciela lub zarządcy nieruchomości, na wewnętrznej instalacji wodociągowej nieruchomości, wg wskazań Zakładu może być zainstalowany dodatkowy wodomierz do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej.
 5. Na jednym przyłączu wodociągowym może być zainstalowany tylko jeden wodomierz główny. Zawór główny za wodomierzem jest miejscem wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak również miejscem rozdziału sieci i instalacji wewnętrznej.
 6. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi Zakład, a koszty zainstalowania i utrzymania pozostałych wodomierzy ponosi Odbiorca wody.
 7. Wodomierze poza wodomierzem głównym są częścią instalacji wewnętrznej i ich montaż, utrzymanie oraz legalizacją obciąża odbiorcę usług.

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowych

§ 23

 1. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody.
 2. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziomu usług.
 3. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.
 4. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych.

Sposób dokonywania odbioru przez zakład wykonanego przyłącza

§ 24

 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Zakład dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Zakład ?Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej? oraz z projektem przyłącza.
 2. Jeżeli ?Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej? obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych, to warunkiem do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
 3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
 4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.
 5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Zakładu, a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§25

 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Zakład uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia.
 2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 24 ust.3 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§26

Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Zakład.

§27

 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:
  1. dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,
  2. termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,
  3. inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.
 2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej;
  1. dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru,( średni?ca, materiał, długość, elementy uzbrojenia ),
  2. skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,
  3. uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem, a realizacją przyłącza.

Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług

§28

 1. Zakład jest zobowiązany do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:
  1. prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzeniu w wodę,
  2. warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej przez nowych Odbiorców,
  3. występujących zakłóceń w dostawach wody,
  4. występujących awarii urządzeń wodociągowych,
  5. planowanych przerw w świadczeniu usług.
 2. Zakład udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.
 3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie Zakład udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust 2.
 4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust 2 i 3, Zakład przed upływem terminów wskazanych w ust 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§29

 1. W siedzibie Zakładu winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
  1. aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,
  2. tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków", obowiązującego na terenie gminy,
  3. wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
  4. tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy,
 2. Zakład nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy.

§ 30

 1. Zakład może odciąć dostawę wody, jeżeli:
  1. przyłącze wodne nie spełnia warunków ustawy art. 8 pkt 1 ust. 1,
  2. odbiorca wody zalega z opłatami w myśl ustawy art. 8 pkt 1 ust. 2
  3. zostało stwierdzone nielegalne pobieranie wody, tj. bez zawarcia Umowy lub z pominięciem wodomierza głównego,
  4. zostało stwierdzone celowe uszkodzenie lub pominięcie wodomierza głównego, samowolne podłączenie nieruchomości do eksploatowanej sieci wodociągowej,
  5. zostało stwierdzone zerwanie plomb na zaworze głównym, instalacyjnych i legalizacyjnych przy wodomierzu głównym,
  6. brak protokółu odbioru przyłącza spisanego przez strony.
 2. Wznowienie dostawy wody następuje po udokumentowaniu przez Odbiorcę uiszczenia należnych opłat wraz z odsetkami ustawowymi, pokryciu kosztów poniesionych przez Zakład związanych z zaniechaniem dostawy wody i ponownym uruchomieniem przyłącza, oraz po zawarciu nowej Umowy w przypadku upływu terminu wypowiedzenia Umowy dotychczasowej.

§ 31

Wstrzymanie lub ograniczenie dostawy wody może nastąpić również w przypadku:

 1. braku wody na ujęciu,
 2. zanieczyszczenia wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia,
 3. potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych,
 4. konieczności przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych,
 5. szkodzenia instalacji Odbiorcy wody grożącego niebezpieczeństwem,
 6. przerw w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych,
 7. utraty ważności legalizacji wodomierza § 22 pkt 4 (dotyczy tylko tej wody).

§ 32

 1. Zakład nie odpowiada za skutki wstrzymania dostawy wody lub obniżonego ciśnienia spowodowane przyczynami wymienionymi w § 30, 31 i 33 Regulaminu, lub z innych przyczyn niezależnych od Zakładu.
 2. W pozostałych przypadkach Odbiorca wody ma prawo żądania bonifikaty należności za okres otrzymywania wody o obniżonej jakości do 10% za okres wystąpienia gorszej jakości wody, stwierdzonej przy udziale przedstawiciela Zakładu.

§ 33

W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub zanieczyszczenia wody Zakład ma prawo wprowadzić ograniczenia ilości dostarczanej wody, po zawiadomieniu Odbiorców wody o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to jednak Zakładu z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców wody.

Wymiana informacji dotyczących zakłóceń w dostawie wody

§ 34

 1. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców wody w przypadkach, gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świadczenie usług, a w szczególności gdy:
  1. z powodu awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę,
  2. dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska,
 2. W przypadku awaryjnego wyłączenia dostaw wody trwającego powyżej 7 godzin Zakład  zobowiązany jest zorganizować zastępczy punkt poboru wody.
 3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę, o którym mowa w ust. 2, Zakład niezwłocznie informuje Odbiorców wody, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 35

 1. Przerwy w dostawie wody mogą mieć również miejsce w przypadku planowanych prac konserwacyjno-remontowych lub awarii.
 2. O planowanych przerwach w ramach prac konserwacyjno-remontowych w dostawie wody Zakład zawiadamia Odbiorcę wody najpóźniej na 3 dni przed terminem.
 3. Gdyby przerwa, spowodowana pracami konserwacyjno-remontowymi, miała przekroczyć 12 godzin Zakład powiadamia Odbiorcę wody minimum na 7 dni przed przerwą w dostawie wody, zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje Odbiorcę wody o jego lokalizacji.

Część III.
Odbiór ścieków

§ 36

 1. Ilość odprowadzanych ścieków przez Odbiorców , określa umowa. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców.
 2. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określane w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, określa zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę udzielone decyzją burmistrza.

Minimalny poziom usług kanalizacyjnych

§ 37

Zakład, zgodnie z przepisami Ustawy, zapewnia:

 1. przepustowość przyłącza zapewniającą odprowadzenie określonej w Umowie ilości ścieków,
 2. ciągłość i niezawodność odprowadzania ścieków.

Warunki utrzymania poziomu usług kanalizacyjnych

§ 38

Zakład ma obowiązek:

 1. przyjmowania do sieci kanalizacyjnych ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych na podstawie zawartych Umów z Odbiorcami,
 2. utrzymania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej, jeżeli Umowa nie stanowi inaczej,
 3. utrzymanie i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej przed odstojnikami licząc od głównej sieci kanalizacyjnej (w przypadku ich wystąpienia).
 4. okresowej kontroli jakości odbieranych ścieków przemysłowych, w pierwszej studzience rewizyjnej na przyłączu licząc od strony budynku lub w studzience kontrolno-pomiarowej wskazanej w Umowie,
 5. natychmiastowego przerwania odbioru ścieków od Odbiorców, w przypadku wystąpienia awarii na urządzeniach eksploatowanych przez Zakład oraz:
  1. podjęcia działań w celu usunięcia awarii i zabezpieczenia przed jej skutkami,
  2. zorganizowania zastępczego systemu odbioru ścieków, jeżeli przewidywana przerwa w odbiorze ścieków przekroczy 12 godzin,
 6. zorganizowania zastępczego systemu odprowadzania ścieków od Odbiorcy na czas wykonywania planowanych prac konserwacyjno remontowych urządzeń eksploatowanych przez Zakład, jeżeli przewidywana przerwa w odbiorze ścieków przekroczy 12 godzin.
 7. Budowę urządzeń kanalizacyjnych w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji.

§ 39

Zakład ma prawo:

 1. dostępu do urządzeń kanalizacyjnych będących w eksploatacji Zakładu zlokalizowanych w nieruchomości Odbiorcy, w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją tych urządzeń.
 2. przeprowadzania kontroli urządzeń pomiarowych,
 3. przeprowadzania kontroli prac związanych z realizacją przyłącza kanalizacyjnego, pod względem zgodności jego lokalizacji z dokumentacją techniczną oraz jakości wykonywanych robót,
 4. wymagania od inwestora przedstawienia, przed uruchomieniem przyłącza, dokumentów stwierdzających wykonanie obiektu zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 5. przeprowadzania kontroli ilości pobranej wody z ujęć własnych Odbiorcy oraz innych źródeł i plombowania wodomierzy tych ujęć wody, w przypadku odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej,
 6. przeprowadzania kontroli ilości i jakości odbieranych ścieków i plombowania urządzeń pomiarowych zainstalowanych przez Odbiorcę,
 7. określenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych przez Odbiorcę do urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. obciążania Odbiorcy kosztami wykonanych kontroli i analiz, jeżeli zostanie stwierdzone, że ścieki nie odpowiadają warunkom określonym w Umowie.
 9. nakazania zastosowania niezbędnych urządzeń podczyszczających,
 10. obciążania Odbiorcy kosztami wykonanych napraw urządzeń kanalizacyjnych oraz zastępczego systemu odbioru ścieków, jeżeli konieczność ich wykonania spowodowana została przez Odbiorcę.
 11. obciążania Odbiorcy kosztami montażu włazów żeliwnych na studniach w przypadku ich braku lub zmiany na inne (betonowe, drewniane, blaszane) w instalacji wewnętrznej.

§ 40

Odbiorca ma prawo:

 1. odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej, eksploatowanej przez Zakład, zgodnie z zawartą Umową,
 2. zgłaszania reklamacji w Zakładzie,
 3. zastępczego odprowadzania ścieków na czas wykonywania planowanych prac konserwacyjno-remontowych urządzeń eksploatowanych przez Zakład, jeżeli planowana przerwa w odbiorze ścieków przekroczy 12 godzin.

§ 41

Odbiorca jest zobowiązany do korzystania z odprowadzenia ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Zakład, a w szczególności do:

 1. natychmiastowego powiadamiania Zakładu o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków,
 2. nie zmieniania, bez uzgodnień z Zakładem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej,
 3. utrzymania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Zakładu,
 4. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
 5. udostępnienia Zakładowi dostępu do dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie przez Zakład ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji,
 6. udostępnienia Zakładowi dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, połączonych z siecią kanalizacyjną, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Zakład,
 7. wykorzystywania przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie.

§ 42

Odbiorca przemysłowy ma obowiązek:

 1. ograniczenia lub eliminację w dostarczanych ściekach substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska, określonych w odrębnych przepisach,
 2. równomiernego odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, odpowiednio do przepustowości kanałów i dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ścieków,
 3. ograniczenia w odprowadzanych ściekach tych zanieczyszczeń, które niekorzystnie wpływają na pracę oczyszczalni ścieków,
 4. konserwowania i utrzymywania w należytym stanie technicznym wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, łącznie ze studzienką rewizyjną (kontrolno-pomiarową) na przyłączu i urządzeniu pomiarowym oraz innych określonych w Umowie,
 5. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób wykluczający możliwość występowania zakłóceń w funkcjonowaniu sieci kanalizacyjnej lub procesu oczyszczania ścieków,
 6. udostępnienia Zakładowi niezbędnych danych o rodzaju i wielkości produkcji i stosowanych procesach technologicznych oraz o gospodarce ściekowej w zakładzie, w celu określenia ilości i czasowego rozkładu dopływu ścieków przemysłowych oraz rodzaju ich zanieczyszczenia,
 7. powiadamiania Zakładu o korzystaniu z własnych ujęć wody, w celu umożliwienia naliczania należności za odbiór ścieków powstałych z tego tytułu,
 8. nie udostępniania, bez zgody Zakładu , przyłącza dla odprowadzania ścieków z innej nieruchomości.

§ 43

Ponadto Odbiorca przemysłowy obowiązany jest do:

 1. wybudowania, na własny koszt, studni kontrolno-pomiarowej, w miejscu wskazanym przez Zakład,
 2. utrzymywania i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przyłącza, gdy jest ono własnością Odbiorcy,
 3. posiadania pozwolenia wodnoprawnego, w przypadku wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, w zakresie wynikającym z obowiązującego stanu prawnego,
 4. udostępniania Zakładowi informacji o posiadaniu pozwolenia wodnoprawnego oraz innych informacji w tym zakresie.

§ 44

 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego będącego w posiadaniu Odbiorców, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Zakład, Odbiorcy są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń.
 2. W przypadku, gdy Odbiorcy nie usuną zagrożenia pomimo wezwania ze strony Zakładu, ma on prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Zakładu nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcom.

§ 45

 1. Do sieci kanalizacyjnej zabrania się wprowadzania:
  1. wylewania ścieków z samochodów asenizacyjnych (beczkowozów) do kanalizacji w miejscach do tego celów nie przeznaczonych.
  2. oraz określonych w Ustawie art. 9,
 2. Odbiorca nie może dokonywać zabudowy, ani nasadzeń drzew i krzewów nad sieciami, przyłączami kanalizacyjnymi oraz w pasie ochronnym wynoszącym 5 m.

§ 46

Naruszenie zasad wymienionych w § 41, §42, §44, i § 45 Uchwały upoważnia Zakład do dochodzenia odszkodowania na drodze postępowania cywilnego oraz powoduje możliwość wypowiedzenia umowy i zaniechanie odbioru ścieków.

Możliwości dostępu do usług kanalizacyjnych

§ 47

Potencjalni Odbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności usług kanalizacyjnych:

 1. w Urzędzie Miejskim, który udostępnia wgląd w:
  1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
  3. regulamin dostarczania odprowadzania ścieków,
  4. warunki udzielonych zezwoleń na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków.
 2. w Zakładzie, który:
  1. udostępnia wgląd w regulamin odprowadzania ścieków,
  2. udziela informacji dotyczących technicznych możliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej,
  3. udostępnia wgląd do planów inwestycyjnych dot. rozwoju i modernizacji urządzeń i sieci kanalizacyjnej.

Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej

§ 48

 1. Zakład jest obowiązany zezwolić na przyłączenie do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci, jeżeli istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te warunkowane są usytuowaniem nieruchomości oraz zdolnościami przepustowymi istniejącej sieci kanalizacyjnej.
 2. W przypadku gdy nieruchomość odbiorcy usług usytuowana jest w miejscu, dla którego, w momencie realizacji przyłącza, plany rozwoju i modernizacji nie przewidują wyposażenia w urządzenia kanalizacyjne, odbiorca może je wybudować na własny koszt, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków technicznych oraz warunków ich przekazania Gminie.
 3. Koszty zainstalowania i utrzymania urządzenia pomiarowego ponosi osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
 4. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa do Zakładu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:
  1. imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,
  2. adres do korespondencji,
  3. w przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu,
  4. określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,
  5. wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),
  6. opis nieruchomości, do której będzie dostarczana z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania, i przeznaczenia,
  7. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia dostarczania ścieków.

§ 49

 1. Do wniosku, o którym mowa w § 48, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:
  1. dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,
  2. mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
 2. 2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić
  odpowiedni wzór wniosku.

§50

 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Zakład w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku o którym mowa w §48 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument pod nazwą "Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej". W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Zakład w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w §48, informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.
 2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:
  1. wskazać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego,
  2. określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakości,
  3. zawierać informacje o rodzaju i zawartości dokumentów, jakie powinna przedłożyć osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub do jakich należy zgłosić fakt przyłączenia oraz projekt przyłącza,
  4. wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok.
 3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 może określać parametry techniczne przyłącza.
 4. Wynagrodzenie Zakładu za wydanie "Warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej", winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Zakład kosztom przygotowania tego dokumentu.

§ 51

 1. "Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej" wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego , ale również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń kanalizacyjnych.
 2. W przypadku określonym w ust. 1, Zakład i osoba ubiegająca się o przyłączenie, przed wydaniem "Warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej" są zobowiązane do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Zakład urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.
 3. W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie budowy urządzeń kanalizacyjnych umowa zawierana między Zakładem, a tą osobą reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Zakład części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
 4. Odpłatne przejęcie polegać może na przeniesieniu na Zakład prawa własności urządzenia, jak również na zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególności umowy dzierżawy, a także prawnorzeczowej, w szczególności ustanowieniu użytkowania, w sposób umożliwiający Zakładowi korzystanie z urządzenia.
 5. Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wymaga akceptacji Zakładu i osoby ubiegającej się o przyłączenie.
 6. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 pod rygorem nieważności winna być zawarta w formie pisemnej.
 7. Umowa, o której mowa w ust 2 i 3 winna określać, co najmniej:
  1. termin wybudowania urządzenia,
  2. warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,
  3. zasady kontroli realizacji inwestycji przez Zakład,
  4. zasady wyceny inwestycji,
  5. formę prawną przejęcia urządzenia przez Zakład,
  6. termin przejęcia urządzenia,
  7. termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Zakład z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności,
  8. zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

§ 52

 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Zakładem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Zakład kontroli robót.

 2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania, o którym mowa w ust. 1 przedkłada Zakładowi odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Zakład doręcza każdej osobie ubiegającej się o podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

 3. Zakład wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 2.

§ 53

Przed zawarciem umowy na odbiór ścieków, Zakład dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

§ 54

 1. Wybudowane przyłącze kanalizacyjne stanowi własność Odbiorcy, który może:

  1. zlecić Zakładowi jego eksploatację, na warunkach określonych w Umowie,

  2. przekazać je na majątek Gminy.

 2. Zmiana warunków korzystania z przyłącza wymaga uzgodnienia z Zakładem.

 3. Odbiór przyłącza kanalizacyjnego dokonywany jest przez Zakład odpłatnie, po odbiorze technicznym i sporządzeniu protokółu zdawczo-odbiorczego oraz zawarciu umowy.

 4. Odbiór ścieków od Odbiorcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty podpisania Umowy.

§ 55

Miejscem odbioru ścieków przez Zakład jest:

 1. studzienka na przyłączu kanalizacyjnym,

 2. granica nieruchomości - w przypadku braku studzienki,

 3. miejsce na sieci kanalizacyjnej wyznaczone przez Zakład,

 4. przyłącze przed odstojnikami, szambami licząc od sieci głównej kanalizacji.

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług kanalizacyjnych

§ 56

 1. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych oczyszczalni oraz zdolności dostawczych istniejących układów odprowadzania ścieków.

 2. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziomu usług.

 3. Zakład ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

 4. Poziom dostępu do usług kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych.

Sposób dokonywania odbioru przez zakład wykonanego przyłącza

§57

 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Zakład dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Zakład "Warunkami przyłączenia do sieci kanalizacyjnej", oraz z projektem przyłącza.

 2. Jeżeli "Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej" obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń kanalizacyjnych, to warunkiem do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

 3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

 4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

 5. Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Zakładu, a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

§58

 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Zakład uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia.

 2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w §56 ust.3 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

§59

Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Zakład.

§60

 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:

  1. dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

  2. termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,

  3. inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.

 2. Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej;

  1. dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru,( średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia ),

  2. skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

  3. uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem, a realizacją przyłącza.

Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości lub odpowiednich parametrów świadczonych usług

§61

 1. Zakład jest zobowiązany do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

  1. prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o odbiór ścieków,

  2. warunków przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,

  3. występujących zakłóceń w odbiorze ścieków,

  4. występujących awarii urządzeń kanalizacyjnych,

  5. planowanych przerw w świadczeniu usług.

 2. Zakład udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

 3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie zakład udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust 2.

 4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust 2 i 3, Zakład przed upływem terminów wskazanych w ust 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

§ 62

 1. W siedzibie Zakładu winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

  1. aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

  2. tekst jednolity "Regulaminu odprowadzania ścieków", obowiązującego na terenie gminy,

  3. tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz ze wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy,

 2. Zakład nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.

Część IV.
Szczegółowe warunki l tryb zawierania oraz rozwiązywania umów z odbiorcami

A. Postanowienia ogólne

§ 63

Postanowienia umów zawieranych przez Zakład z Odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

§ 64

 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.

 2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Zakładu, odpowiedzialność Zakładu za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Zakład urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 3. Umowa określa miejsce wykonywania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

§ 65

 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.

 2. Zakład zawiera umowy na czas określony:

  1. gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,

  2. na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

§ 66

 1. Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego w formie pisemnej.

 2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji

§ 67

W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Zakładu, skutkującej zmianą Odbiorcy, Zakład zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

B. Zasady zawierania umów

§68

 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Zakładu.

 2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić dla Zakładu dokument, określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.

 3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust 4.

 4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

 5. Zakład może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.

 6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zakładu o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Zakładu, Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku ze świadczeniem usług przez Zakład.

§ 69

 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdującymi się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych

 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

  1. określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

  2. oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Zakładu dodatkowych opłat,

  3. schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

 3. Zakład może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.

 4. W terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Zakład jest zobowiązany wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

§ 70

Zakład sporządza projekt umowy, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

C. Zasady rozwiązywania umów

§71

 1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.

 2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Zakładu lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.

§72

 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

 2. Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została zawarta.

§ 73

Umowa wygasa w przypadku :

 1. śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

 2. utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,

 3. zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,

 4. utraty przez Zakład zezwolenia na prowadzenie działalności.

§74

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Zakład dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/ lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

§ 75

Na Odbiorcy wody i ścieków ciąży obowiązek wypowiedzenia Umowy, w przypadku zmiany właściciela lub zarządcy nieruchomości. W przypadku zbycia nieruchomości lub innego sposobu zaprzestania jej władaniem Odbiorca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Dostawcę, wskazując nowego właściciela lub zarządcę i przedstawiając protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem wodomierza z dnia przekazania obiektów, podpisany przez obie strony.

Niespełnienie tego obowiązku powoduje solidarne obciążanie należnościami dotychczasowego Odbiorcę jak i nowego zarządcę nieruchomości.

Część V.
Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§ 76

 1. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Zakład z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

 2. Ustalenie ilości dostarczonej wody odbywa się na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu.

 3. Ilość ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej może być pomniejszana o ilość wody bezpowrotnie zużytej, wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie odczytów z wodomierza- odlicznika zainstalowanego na warunkach określonych przez Zakład i na koszt Dostawcy ścieków. Odliczenia mogą mieć charakter sezonowy lub ciągły. Sezonowy w okresie od 1 kwietnia do 30 września w przypadku poboru wody na cele uprawy roślin. Po tym okresie ilość zarejestrowanej wody na odliczniku będzie podstawą do obciążenia ze ściekami.

 4. W przypadku braku wodomierza głównego na przyłączu ilość dostarczonej wody ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

§77

Długość okresu obrachunkowego określa umowa.

§ 78

 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

 2. Stosowanie przez Zakład cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

 3. Zakład dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy.

§79

 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Zakład jest faktura.

 2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali. Zakład wystawia odrębną fakturę na zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

 3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, końca okresu obrachunkowego.

 4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Zakład do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej.

 5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Zakład zobowiązany jest do wystawienia faktury Vat - korekty.

Nadpłata może być zaliczana na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

§80

W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w całym okresie świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego.

§81

 1. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń, Zakładu w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.

 2. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Zakładu i wprowadza ścieki do urządzeń Zakładu, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.

 3. W przypadkach określonych w ust 1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.

Część VI.
Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe

§82

Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Zakład, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

§83

Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą, Zakładem i jednostką straży pożarnej.

§84

W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na cele przeciwpożarowe poprzez urządzenia usytuowane na terenie publicznym, Zakład uwzględnia koszty utrzymania urządzeń niezbędnych dla zapewnienia wymaganych zdolności dostawczych hydrantów.

§85

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonych okresach.

§86

W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje dla Zakładu informacje o ilości wody pobranej.

§87

Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Zakład obciąża gminę.

Część VII.
Kary umowne

§ 88

1. Kary ustala Ustawa Rozdział 6 art. 28 i art. 29

Część VIII.
Postanowienia końcowe

§89

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr V/43/2003 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków".

§90

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§91

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Władysław Gliźniewicz


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jolanta Piotrowska 12-11-2010 12:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jolanta Piotrowska 12-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Jolanta Piotrowska 19-11-2010 10:59