herb BIP - Zakład Usług Komunalnych w Gryficach

www.bip.zuk.gryfice.eu

Mapa biuletynu

Zakład Usług Komunalnych w Gryficach
|___Dane teleadresowe
|___Kierownictwo Zakładu
Akty prawne
|___Utworzenie ZUK
|___Statut
|___Schemat organizacyjny
|___Regulamin organizacyjny
|___Zarządzenia Dyrektora
      |___Zarządzenia 2017
      |___Zarządzenia 2016r.
      |___Zarządzenia 2012 r.
            |___Oddział Oczyszczania Miasta
      |___Zarządzenia 2011 r.
            |___Oddział Oczyszczania Miasta
      |___Zarządzenia 2010 r.
            |___Oddział Oczyszczania Miasta
            |___Oddział Obsługi Urządzeń Komunalnych
            |___Dział Drogowy
            |___Dział Finansowo-Księgowy
      |___Zarządzenia 2009 r.
            |___Oddział Oczyszczania Miasta
            |___Oddział Obsługi Urządzeń Komunalnych
            |___Dział Drogowy
            |___Dział Finansowo-Księgowy
Informacje
|___Zamówienia i konkursy, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro
      |___Zapytanie ofertowe " Na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, papierniczych i druków w okresie od 01.02.2019r. do 31.12.2019r.
      |___Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla ZUK w Gryficach
      |___Zapytanie ofertowe na usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz Zamawiającego w okresie 24 pełnych cykli rozliczeniowych licząc od dnia zawarcia umowy.
      |___Zapytanie ofertowe na sukcesyną dostawę druków w okresie od 1.08.2018r. do 31.12.2018r.
      |___Zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, papierniczych i druków w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy.
      |___Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla ZUK Gryfice
      |___Zapytanie ofetowe na sukcesywną dostawę materiałów biurowych, papierniczych i druków w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.
      |___Zapytanie ofetowe na dostawy materiałów biurowych, papierniczych i druków w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy
      |___Zapytanie ofertowe na wykonanie badań lekarskich z zakresu medycyny pracy dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach
      |___Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: odbiór, załadunek, wywóz i unieszkodliwienie odpadów z oczyszczalni ścieków przy ul. Piaskowej w Gryficach
      |___Sukcesywne dostawy wody min. dla potzreb ZUK Gryfice
      |___Opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej przyłączenia do mioejskiej sieci kanalizacyjnejw Gryficach kompleksu administracyjno - mieszkaniowego Nadleśnictwa Gryfice na osiedlu Osada Zdrój w ramach zadania inwestycyjnego gm. Gryfice pn. "Dokumentacja na modernizcję oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Gryficach
      |___Sukcesywne zakupy mieszanek betonowych i podsypek cementowo-piaskowych do robót drogowych z odbiorem przez zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy (ozn. postęp. DT/PU/2/02/2016)
      |___Sukcesywne dostawy specjalistycznym transportem wykonawcy, wysokoreaktywnego zmielonego wapna palonego luzem, o minimalnej zawartości CaO 90 % (zgodnie z PN-EN 459-1), do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (ozn. postęp. DT/PU/1/02/2016)
      |___Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych, osadów ściekowych oraz gleb z rolniczym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach, w roku 2016 (ozn. postęp. DT/PU/6/12/2015)
      |___Ochrona w systemie monitoringu sygnałów alarmowych oraz przeglądy okresowe i naprawy systemów zabezpieczenia technicznego ochrony obiektów Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w latach 2016 - 2017 (ozn. postęp. DT/PU/5/11/2015)
      |___Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (konserw oraz innych produktów fabrycznie pakowanych) w charakterze posiłków regeneracyjnych dla pracowników (ozn. postęp. DT/PU/4/11/2015)
      |___Wykonanie modernizacji przepustu rurowego betonowego fi 600 mm posadowionego pod drogą gminną dz. nr 370 obręb Gryfice - 4 (ul. Pomorska), z materiałów powierzonych przez inwestora
      |___Dostawa odwodnienia liniowego typu ciężkiego w ilości 58 mb
      |___Zakup wodomierzy i nakładek do odczytu radiowego wodomierzy
      |___Opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią dla budynków mieszkalnych przy ul. Kamienna Brama 4, 5 i 6 w Gryficach (przetarg nr 2)
      |___Zakupy i dostawy betonowej kostki brukowej typu domino-eko do wykonania tzw. ekologicznej nawierzchni drogowej (ozn. postęp. DT/PU/3/07/2015)
      |___Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie kanalizacji deszczowej w m, Górzyca wzdłuż drogi Górzyca - Borzęcin (dz. nr 116 obręb Górzyca)
      |___Opracowanie projektu technicznego na zagospodarowanie terenu przy jeziorze Kołomąć z uwzględnieniem miejsca do kąpieli
      |___Opracowanie projektu budowlanego na demontaż zbiorników wyrównawczych stalowych V=50m3 - 2 szt. oraz montaż nowego zbiornika 1 szt. V=50m3 na SUW Grębocin gm. Gryfice
      |___Sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych do Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (ozn. postęp. DT/PU/1/06/2015)
      |___Sukcesywne dostawy wybranych artykułów bhp transportem wykonawcy wraz z rozładunkiem do magazynu Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (ozn. postęp. TT/PU/9/06/2015)
      |___Dostawa materiałów na oczyszczalnię ścieków w Gryficach przy ul. Piastów z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Akacjowej w Gryficach
      |___Opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią dla budynków mieszkalnych przy ul. Kamienna Brama 4, 5 i 6 w Gryficach
      |___Zakupy i dostawy betonowej kostki brukowej typu domino-eko do wykonania tzw. ekologicznej nawierzchni drogowej (ozn. postęp. TT/PU/6/04/2015)
      |___Sukcesywne dostawy polielektrolitu SUPERFLOC 8394 do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz z zapewnieniem w razie potrzeby nieodpłatnych konsultacji technicznych w zakresie stosowania środków chemicznych oraz w zakresie problemów z funkcjonowaniem instalacji (ozn. postęp. TT/PU/5/04/2015)
      |___Dostawa materiałów na oczyszczalnię ścieków w Gryficach przy ul. Piastów z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ramach zadania inwestycyjnego pn. -Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Śniadeckich w Gryficach-
      |___Opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna Polana w Rzęskowie - przetarg III
      |___Sukcesywne dostawy specjalistycznym transportem wykonawcy, wysokoreaktywnego zmielonego wapna palonego luzem, o minimalnej zawartości CaO 90 % (zgodnie z PN-EN 459-1), do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (ozn. postęp. TT/PU/2/02/2015)
      |___Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych, osadów ściekowych oraz gleb z rolniczym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji, do przeprowadzenia w roku 2015 (ozn. postęp. TT/PU/19/12/2014)
      |___Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych, osadów ściekowych oraz gleb z rolniczym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji, do przeprowadzenia w roku 2015 (ozn. postęp. TT/PU/17/11/2014)
      |___Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (konserw oraz innych produktów fabrycznie pakowanych) w charakterze posiłków regeneracyjnych dla pracowników (ozn. postęp. TT/PU/16/11/2014)
      |___Prace zabezpieczające pokrycie dachu z blachy trapezowej przed wnikaniem wody z roztopów w okresie zimowym do pomieszczeń w budynku magazynowo-biurowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji przy ul. Zielonej 5 w Gryficach (ozn. postęp. TT/PU/15/10/2014)
      |___Opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna Polana w Rzęskowie - przetarg II
      |___Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowej w budynku administracyjno-socjalnym na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy (ozn. postęp. TT/PU/14/09/2014)
      |___Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowej w budynku administracyjno-socjalnym na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 24 miesięcy od daty podpisania umowy (ozn. postęp. TT/PU/13/09/2014)
      |___Opracowanie projektu budowlanego na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna Polana w Rzęskowie
      |___Opracowanie projektu budowlanego za budowę sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Akacjowej (dz. 238) w Gryficach
      |___Dostawa materiałów biurowych, papierniczych i druków w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy (ozn. postęp. TT/PU/11/08/2014)
      |___Zakup i dostawa materiałów na potrzeby inwestycji drogowej realizowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji (ozn. postęp. TT/PU/10/07/2014)
      |___Sukcesywne dostawy artykułów hydraulicznych do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (ozn. postęp. TT/PU/9/06/2014)
      |___Sukcesywne dostawy kruszyw do robót drogowych w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy (ozn. postęp. TT/PU/7/06/2014)
      |___Zakup usług wynajmu dźwigów i podnośników koszowych z obsługą operatorską, wraz z dojazdem i zjazdem do i z miejsca wykonywania umowy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (ozn. postęp. TT/PU/6/05/2014)
      |___Zakup i dostawa materiałów do robót drogowych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji (ozn. postęp. TT/PU/5/05/2014)
      |___Ochrona osób i mienia Zamawiającego realizowana w formie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach (ozn. postęp. TT/PU/2/04/2014)
      |___Sukcesywne dostawy specjalistycznym transportem wykonawcy, wysokoreaktywnego zmielonego wapna palonego luzem, o minimalnej zawartości CaO 90 % (zgodnie z PN-EN 459-1), do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (ozn. postęp. TT/PU/1/02/2014)
      |___Ochrona w systemie monitoringu sygnałów alarmowych oraz przeglądy okresowe i naprawy systemów zabezpieczenia technicznego ochrony obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w roku 2014 (ozn. postęp. TT/PU/13/11/2013)
      |___Zakup z dostawą i rozładunkiem w magazynie Zamawiającego odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej na potrzeby Zamawiającego (ozn. postęp. TT/PU/12/10/2013)
      |___Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy przebudowie oczyszczalni ścieków z przyłączem wodociągowym, zewnętrzną instalacją zasilania energetycznego, sterowania i sygnalizacji oraz oświetlenia zewnętrznego, z drogami wewnętrznymi i placami manewrowymi, rurociągiem odprowadzającym ścieki oczyszczone do rowu z wylotem, technologią oczyszczalni ścieków wraz z rozbiórką części obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Barkowo gm. Gryfice, na działkach o numerach geodezyjnych 10, 11/10 i 11/11 w obrębie Barkowo
      |___Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (konserw oraz innych produktów fabrycznie pakowanych) w charakterze posiłków regeneracyjnych dla pracowników - przetarg nr 2
      |___Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych (konserw oraz innych produktów fabrycznie pakowanych) w charakterze posiłków regeneracyjnych dla pracowników
      |___Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowej w budynku administracyjno-socjalnym na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach
      |___Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy (wymiany) sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Wałowej w Gryficach (postępowanie nr 2)
      |___Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy (wymiany) sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Wałowej w Gryficach
      |___Poeksploatacyjne badania monitoringowe składowiska odpadów w m. Smolęcin gm. Gryfice w roku 2013
      |___Zakup usług wynajmu dźwigów i podnośników koszowych z obsługą operatorską, wraz z dojazdem i zjazdem do i z miejsca wykonywania umowy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
      |___Sukcesywne dostawy wody mineralnej i źródlanej dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
      |___Sukcesywne dostawy wybranych artykułów bhp transportem wykonawcy wraz z rozładunkiem do magazynu Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
      |___Zakup wodomierzy i nakładek do odczytu radiowego wodomierzy (ozn. postęp. IO.PU.311.1.2013.JA)
      |___Sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej kationowej C65B3 (K1-65) transportem wykonawcy wraz z rozładunkiem do zbiornika franco magazyn Zamawiającego przy ul. Zielonej 5 w Gryficach, w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (ozn. postęp. TT/PU/2/02/2013)
      |___Sukcesywne dostawy polielektrolitu SUPERFLOC 8394 do oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz z zapewnieniem w razie potrzeby konsultacji technicznych w zakresie stosowania środków chemicznych oraz w zakresie problemów z funkcjonowaniem instalacji (ozn. postęp. TT/PU/1/01/2013)
      |___Zakup i dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach zestawu urządzeń hydraulicznych wraz z oprzyrządowaniem w postaci: młota udarowego, agregatu oraz piły (ozn. postęp. TT/PU/3/12/2012)
      |___Zakup wodomierzy i nakładek do odczytu radiowego wodomierzy (ozn. postęp. IO/PU/3/12/2012)
      |___Pokrycie dachu blachą trapezową powlekaną budynku gospodarczego nr 2 na oczyszczalni ścieków w Gryficach oraz budynku socjalnego na oczyszczalni ścieków w Trzygłowie (ozn. postęp. IO.311.1.2012.JN)
      |___ Dostawa sukcesywna luzem specjalistycznym transportem dostawcy, zmielonego wapna palonego wysokoreaktywnego, o minimalnej zawartości Ca 90% (zgodnie z PN-EN 459-1) do Oczyszczalni Ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w 2013 roku (ozn. postęp. OOUK/PU/1/12/2012)
      |___Pobieranie prób i badania laboratoryjne wraz z opracowaniem wyników, wody uzdatnionej i surowej, wód popłucznych, ścieków oczyszczonych i surowych oraz osadów ściekowych, w obiektach pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w roku 2013 (ozn. postęp. TT/PU/2/12/2012)
      |___Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem asfaltowych nawierzchni jezdni ulic: Akacjowej, Klonowej, Brzozowej i Średniej w Gryficach oraz udział w okresie gwarancyjnym w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowanie prac związanych z usunięciem ewentualnych usterek
            |___informacje o przedmiocie nadzoru
      |___Dozorowanie mienia składowiska odpadów komunalnych innych niż obojętne i niebezpieczne,położonego k/Smolęcina w gminie Gryfice, w okresie od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.
      |___Badania monitoringowe składowiska odpadów w m. Smolęcin w roku 2012
      |___Ochrona w systemie monitoringu sygnałów alarmowych oraz przeglądy okresowe i naprawy systemów zabezpieczenia technicznego ochrony obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w roku 2012
      |___Zaprojektowanie, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę i wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej, zakończonego szczelnym, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki o pojemności 5 m3, na działce o numerze geodezyjnym 25/16 w m. Stawno gm. Gryfice
      |___Likwidacje dwóch zespołów obiektów infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gryfic
      |___Sukcesywne dostawy lekkiego oleju opałowego do kotłowni olejowej w budynku administracyjno-socjalnym na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Piastów w Gryficach
|___Zamówienia publiczne
|___Nabór pracowników
      |___KONKURSY 2013
|___Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
|___Opłaty i cenniki
      |___Oddział Urządzeń Komunalnych (OUK)
            |___Zarządzenia 2011
      |___Oddział Wodociągów i Kanalizacji (OWK)
|___Plany inwestycyjne (po uchwaleniu przez Gminę)
|___Komunikaty, ogłoszenia
      |___REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DIALOGU TECHNICZNEGO W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRYFICACH W LIKWIDACJI
      |___REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJĄCY W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRYFICACH W LIKWIDACJI
      |___Komunikaty ogólne
      |___Oddział Obsługi Urządzeń Komunalnych
      |___Oddział Oczyszczania Miasta
|___Awarie sieci wodnej i kanalizacyjnej
|___Wyniki analizy wody uzdatnionej
      |___Gryfice - SUW Śniadeckich
      |___Gryfice - SUW Trzygłowska
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
                  |___Zielona
            |___Rok 2010
      |___Gryfice - Starogrodzka - sieć
      |___Gryfice - sieć
            |___Zielona
            |___J. Dąbskiego
      |___Przepompownia - Trzygłów
            |___Rok 2012
      |___Jabłonowo
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
      |___SUW Smolęcin
            |___Rok 2012
                  |___Luty
            |___Rok 2011
                  |___Kwiecień
            |___Rok 2010
      |___SUW Rzęsin
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
      |___SUW Raduń
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___ROK 2010
      |___SUW Przybiernówko
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
      |___SUW Prusinowo
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
      |___SUW Otok
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
      |___SUW Kołomąć
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
      |___SUW Grębocin
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
      |___SUW Barkowo
            |___Rok 2012
            |___Rok 2011
            |___Rok 2010
      |___SUW Osada Zdrój
|___Ochrona Danych Osobowych